Juridische voorwaarden

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij de gebruiker over onze gegevens:

Geregistreerde naam: Casas Ambiente Bedrijfsnaam: Casas Ambiente Moraira Geregistreerd adres: Avenida de la Paz 10 Bajo - 03724 Moraira (Alicante) CIF / NIF: B53494738 Telefoon: 966 498 595 e-Mail: contact@casas-ambiente.com Geregistreerde gegevens: Handelsregister van ALICANTE Website: casas-ambiente.com

Objeto

De aanbieder, die verantwoordelijk is voor de website, stelt dit document ter beschikking van de gebruikers, dat tot doel heeft de verplichtingen na te leven die voortvloeien uit de wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE), alsook alle gebruikers van de website te informeren over de voorwaarden voor het gebruik van de website.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de bepalingen van deze website en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, na te leven en strikt na te leven.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om de informatie die op de website wordt weergegeven te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om de gebruiker vooraf in te lichten of te informeren over deze verplichtingen, hetgeen voldoende is met de publicatie op de website van de aanbieder.

Responsabilidad

De aanbieder wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de op zijn website gepubliceerde informatie, voor zover deze informatie door derden buiten deze website is gemanipuleerd of ingevoerd.

De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine bestanden met informatie die de server naar de computer van degene die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in ieder geval tijdelijk van aard, met als enig doel de latere verzending ervan efficiënter te maken en verdwijnen aan het einde van de sessie van de gebruiker. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk om doorverwezen te worden naar de inhoud van websites van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites wordt geïntroduceerd, is hij niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en tot de onmiddellijke intrekking van de verwijzing naar de website, waarbij hij de bevoegde autoriteiten op de hoogte zal stellen van de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de opgeslagen informatie en inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of andere middelen die het derden mogelijk maken om zelfstandig inhoud op de website van de aanbieder te publiceren. Niettemin en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSI-CE, wordt de aanbieder ter beschikking gesteld van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten en werkt hij actief mee aan de verwijdering of blokkering van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde kan aantasten of schenden. Indien de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website aanwezig is die voor deze classificatie in aanmerking komt, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de beheerder van de website.

Deze website is beoordeeld en getest op goede werking. In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er sprake is van bepaalde programmeerfouten, overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

Bovendien is de aanbieder niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de gegevens met betrekking tot de eigendommen. Het is de taak van de koper om de juiste informatie te controleren en te herzien voor de aankoop van een woning en dat zal worden opgenomen in de particuliere koopovereenkomst.

Propiedad Intelectual e industrial

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het programmeren, bewerken, compileren en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of hebben een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. De volledige inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom en is geregistreerd in de desbetreffende openbare registers.

Gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing, ongeacht het doel waarvoor ze bedoeld zijn, vereist in ieder geval voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder. Elk gebruik dat niet vooraf is goedgekeurd door de aanbieder zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of industriële auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen buiten de aanbieder en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die met betrekking tot hen kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder NEEMT NIET uitdrukkelijk AUTHORIZE dat derden direct kunnen doorverwijzen naar de specifieke inhoud van de website en moet in ieder geval doorverwijzen naar de hoofdwebsite van de aanbieder.

De aanbieder erkent in het voordeel van hun eigenaars de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, die niet impliceren dat deze rechten of aansprakelijkheid van de aanbieder op de website worden vermeld of vermeld, noch dat de aanbieder deze rechten of aansprakelijkheid aanvaardt, noch dat hij deze onderschrijft, sponsort of aanbeveelt.

Om opmerkingen te maken over mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsmede over de inhoud van de website, kunt u dit doen via de volgende e-mail.

Ley Aplicable y Jurisdicción

Voor het oplossen van alle geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die op deze website worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en de rechtbanken en rechtbanken van ELCHE zijn bevoegd voor het oplossen van alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.

ONLINE VIEWINGS